Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

 • Izba pamięci w Gimnazjum nr 1
 • Sportowcy wciąż odnoszą sukcesy
 • Drużyna siatkarek z trenerem
 • Aktorzy szkolnego teatru Gimnazjum podczas przeglądu w Białymstoku
 • Teatr Gimnazjon podczas wręczenia dyplomów
 • Tradycyjna wigilia w świetlicy "Przyjaciele"
 • Świetlica "Przyjaciele" zapewnia różne atrakcje
 • Zakończenie roku szkolnego 2011
 • Organizujemy liczne imprezy i akcje profilaktyczne
 • Prezentujemy nasze wypracowane projekty edukacyjne
 • W świetlicy hobbystycznej od lat rozwijamy zdolności plastyczne
 • Realizujemy projekt Comenius
 • Tradycyjnie co roku bierzemy udział w akcji Amnesty International
 • Tradycją stały się organizowane w naszej szkole turnieje szachowe
 • Comenius to między innymi goście z innych krajów

IN MEMORIAM

VI edycja projektu  ,,Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie" poświęcona jest osobom duchownym, których postawa życiowa była zgodna ze słowami: Zło dobrem zwyciężaj.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski upamiętnili trzech księży zamordowanych przez hitlerowców 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim wraz z 47 mieszkańcami Bielska Podlaskiego:

 • błogosławionego ks. Antoniego Besztę-Borowskiego – dziekana i proboszcza bielskiego,
 • ks. Ludwika Olszewskiego – rektora kościoła pokarmelickiego, prefekta gimnazjum i liceum,
 • ks. Henryka Opiatowskiego – kapelana Wojska Polskiego.

Film z przedstawienia "Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi ..."

Prezentacja projektu (pdf):

Bł. ks. Antoni Beszta-Borowski cz.1, cz.2

ks. Ludwik Olszewski cz.1, cz.2

ks. Henryk Opiatowski

IN MEMORIAM cz.1, cz2, cz3

Wpłaty za obiady

PKO BP SA

22102013320000170210720284

Opłata za obiady:

wrzesień:

uczeń - 45 zł

nauczyciel - 90 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15-go każdego miesiąca.


GIMNAZJUM NR 1 w Bielsku Podlaskim

STATUT

nadany Uchwałą Nr X/59/99
Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 czerwca 1999 r.

Znowelizowany Uchwałą Nr 14/08-09 Rady Pedagogicznej Gimnazjum
z dnia 23 marca 2009r. (tekst jednolity)

 

SPIS TREŚCI
Rozdział I
Postanowienia ogólne § 1, 2, 3, 4,
Rozdział II
Cele i zadania szkoły § 5, 6, 7, 8, 8a, 8b,
Rozdział III
Organy gimnazjum § 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Rozdział IV
Organizacja gimnazjum § 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum § 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a,
Rozdział VI
Uczniowie gimnazjum § 38, 39, 40, 41, 42,
Rozdział VII
Wewnątrzszkolny system oceniania § 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe § 51,
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/99
Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 czerwca 1999 r.

S t a t u t

Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Kościuszki 21 działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu jako szkoła publiczna.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia „Gimnazjum” należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim.
 3. Gimnazjum funkcjonuje na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

§ 2.

 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miejska w Bielsku Podlaskim.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty woj. w Białymstoku.
 3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.
 4. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
 5. Gimnazjum może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 3.

 1. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. Nazwa Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim jest używana w pełnym brzmieniu.

§ 4.

 1. Statut jest najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym na terenie gimnazjum i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego musza być z nim zgodne.
 2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu.

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5.

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, powinna przede wszystkim:
  • wprowadzić ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
  • rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,
  • wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,
  • rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej
 3. W realizacji zadań – gimnazjum respektuje postanowienia wynikające z:
  • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
  • Deklaracji Praw Dziecka ONZ
  • Konwencji o Prawach Dziecka
 4. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a) realizację obowiązkowych programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i racjonalnego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.

2) Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia  w szkole ponadgimnazjalnej.

3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie  stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:

a) ścisłą współpracę z rodzicami,

b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c) kształtowanie postaw społecznych oczekiwań,

d) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.

5) Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.

6) Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:

a) włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,

b) wyrabianie szacunku do symboli narodowych (flaga, godło, hymn) oraz symboli szklonych,

c) przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w gimnazjum i poza nim poprawnym językiem ojczystym.

7) Kształtuje poszanowanie dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego.

8) Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych.

9) Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym specjalnej troski.

10) Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (poprzez koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne wynikające z zainteresowań młodzieży)

11) Umożliwia pogłębienie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych i rekolekcji.

12) Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej a w szczególności naukę języka mniejszości narodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz własnej historii kultury.

§ 6.

 1. Zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć są następujące:

a) z chwilą wejścia na teren gimnazjum oraz na zajęcia organizowane przez gimnazjum, uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych.

b) pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno pozostawiać uczniów bez opieki,
 • pełnienia dyżurów na przerwach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcje gimnazjum,
 • wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych,

c) w pracowniach o zwiększonym ryzyku ( fizyka, chemia, zajęcia techniczne, sala gimnastyczna, informatyka) opiekun pracowni na początku roku zapoznaje z nim uczniów z regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach szkolnych.

d) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie, uczniów dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje ucznia podczas ćwiczeń na przyrządzie.

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem gimnazjum i w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli gimnazjum:

a) nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi gimnazjum i wpisuje się do „Księgi wyjść” – podając liczbę uczestników i czas jej trwania,

b) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa wychodzi (wyjeżdża) poza teren szkolny w obrębie miasta Bielska Podlaskiego i nie korzysta z publicznych środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb,

c) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej, w przypadku turystyki niekwalifikowanej jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 15 uczniami,

d) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miasta nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,

e) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”.

f) nie wolno organizować wycieczki podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych,

g) kierownikiem wycieczki może być oprócz nauczyciela, każda osoba pełnoletnia
po uzyskaniu zgody dyrektora gimnazjum.

3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie gimnazjum:

a) nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z ustalonym przez dyrektorem harmonogramem,

b) dyżury pełnione są w godz. od 7.45 do zakończenia zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych,

c) nauczyciel dyżurny ma obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariach,

d) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu zastępuje go nauczyciel realizujący zajęcia nieobecnego nauczyciela lub nauczyciel wyznaczony do pełnienia dyżuru przez dyrektora,

e) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel który jest jego świadkiem zawiadamia natychmiast pielęgniarkę szkolną, dyrektora, pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy,

f) dyrektor gimnazjum powiadamia o zaistniałym wypadku rodziców, a w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe

§ 7.

 1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez:

a) tworzenie właściwych warunków nauki przez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej,

b) kompensowanie mikrodeficytów w zespołach korekcyjno –kompensacyjnych, i innych formach zajęć terapeutycznych,

c) organizowanie indywidualnego nauczania lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub badań lekarskich,

d) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu,

e) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników,

f) dostosowanie progu wymagań programowych z przedmiotów zgodnie z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 8.

 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom i rodzicom wg następujących zasad:

a) w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc w ramach zespołu wyrównywania wiedzy oraz indywidualna pomoc nauczycieli, pedagoga i kolegów,

b) w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych służyć będą kontakty wychowawców i pedagoga z domem rodzinnym, udzielanie porady i wskazówki. W przypadkach szczególnych kontakt z Poradnią Rodzinną i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,

c) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady oraz pomocy udziela wychowawca, pedagog i psycholog poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami,  nauczycielami oraz kolegami z grupy,

d) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rejonowy).

§ 8a.

 1. Szkoła działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ( Dz. U. Nr 41, poz. 413 ) ustala zasady oceniania wewnątrzszkolnego osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustala oceny klasyfikacyjne.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w planowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d) dostarczenie rodzicom /opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów
i rodziców /opiekunów/,

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i formach przyjętych przez szkołę,

c) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

5. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa rozdział VII – Wewnątrzszkolny System Oceniania z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 8 a ust.1.

§ 8b.

 1. Cele i zadania gimnazjum wynikające z przepisów prawa zawarte w niniejszym statucie uszczegółowiają uchwalone przez Radę Pedagogiczną: program wychowawczy i program profilaktyki.
 2. Program wychowawczy określa:

a)  Wspieranie rozwoju samorządności, stosunki partnerskie w szkole.

b) Bezpieczeństwo uczniów.

c) Pomoc we właściwym przeżyciu okresu dorastania.

d) Rozwijanie tolerancji, poczucia solidarności i pomagania sobie wzajemnie.

e) Współpracę z rodzicami.

3. Szkolny program profilaktyki określa zadania szkolnej profilaktyki, których realizacja skierowana jest na obronę młodzieży przed zagrożeniami przez działania wychowawczo – profilaktyczne a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy.

4. Program wychowawczy i program profilaktyki w formie szczegółowych opracowań stanowią integralną część Statutu Gimnazjum.

Rozdział 3 i 4 →

Autor: Hackiewicz Jerzy